Socis

La quota de soci anual per al curs 2015/2015 per família és de 25 €.

Per fer-vos socis de l’AMPA només cal que aboneu la quota de la forma que més us convingui:

1.   En efectiu al despatx de l’AMPA prèvia cita
2.   Al caixer automàtic del Banc de Sabadell mitjançant l’opció pagament amb codi. El codi és: 00361

3.   Ingrés o transferència al compte següent:
0081   0526   51   0001156521
IBAN: ES52   0081   0526   5100   0115  6521
Banc de Sabadell -- Pg. Narcís Bardají, 3 Cubelles

Sobre tot és imprescindible que en el concepte consti el nom de l’alumne o alumnes en cas que siguin més germans i el curs.


Qui pot ser soci de l’AMPA?

Poden ser socis o sòcies de l'associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat.
L'admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d'un o més alumnes del centre.


Drets dels socis i sòcies

- Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
- Tenir veu i vot a les assemblees generals.
- Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
- Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
- Consultar els llibres de l'associació, atenent a les restriccions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- Rebre informació sobre el funcionament de l’AMPA.


Deures dels socis i sòcies

- Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
- Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'entitat.


Motius de baixa

- Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president/a.
- Pèrdua de la condició de pare o mare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
- Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.

- Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l'entitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada